Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Немам профил за влез во репозиториумот на УКИМ

Почитувани,

Пристапот до репозиториумот на УКИМ е преку систем за централна автентикација, а корисниците се додаваат преку IKNOW. За таа цел потребно е да се обратите до вашата матична институција за да ве внесат во IKNOW и да Ви ги доделат потребните кориснички улоги. Потоа на следниот линк ви се наоѓа упатство како да си го дознаете корисничкото име и да си креирате лозинка за Репозиториумот на УКИМ:

УПАТСТВО