Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Ме интересира дали постои можност за ажурирање на информациите за внесен и одобрен научен труд, кој е поставен и видлив на репозиториумот? Би сакал да направам неколку измени, за да додадам линкови кај неколку од научните трудови, кои ќе покажуваат кон локациите каде можат да се најдат и преземат

Почитувани,

Измени на веќе внесен и одобрен труд може да се направат само преку профилот на администраторот на вашата институција. За таа цел обратете се на лицето од вашата институција кое е задолжено да ги администрира и одобрува трудовите.